Pariyaram Medical College,Pariyaram,Kannur : Kerala

{ Posted on 11:46 PM by V.C.Dave }
Tags :
            
                           College Name

   Pariyaram Medical College,Pariyaram,Kannur

                          State :  Kerala

                           Dist : Kannur

     Name of University : Kannur University  

          Seat Permited : 100 seats

                   Address : Pariyaram
                  Kannur - 670503                          Contact

                  Phones : 0497-800922/800363/800364

Fax : 0497-800365

EMail : acme@mcpariyaram.com

Website: www.mcpariyaram.com

                  
  
                     Contact Person

              Dr. B Radhakrishnan
              Princial
Phones (Offi) : 0497 – 2808133
Phones (Resi) : 09847063190,0497-2808111
Fax : 0497- 2808131
EMail : drkbhaskaranacme@yahoo.co.in

            Sh T K Govindan Master
            Chairman
Phones (Offi) : 0497-2808150
Phones (Resi) : 0944790360,0460-2235860
Fax : 0497-2808131College megement by TrustMedical college in Kerala : India

Pariyaram Medical College,Pariyaram,Kannur

No Response to "Pariyaram Medical College,Pariyaram,Kannur : Kerala"

Post a Comment